Decubitus risicoanalyse

The most advanced mattress available

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden gebruik Decubitus Risicoanalyse-test

De Decubitus Risicoanalyse-test  (hierna te noemen DRA) is een webapplicatie die de gebruiker (‘u’) in staat stelt om vast te stellen of u of degene voor wie u de test uitvoert risico loopt decubitus te ontwikkelen. De DRA wordt u aangeboden door Smart Mattrass Company B.V. (SMC) gevestigd te Muldersweg 35, Goirle. De DRA is beschikbaar als webformulier op de website van SMC. De Algemene voorwaarden voor de DRA zijn van toepassing op het gebruik van de DRA-test en kunnen gewijzigd worden. Door u te registreren voor het gebruik van de DRA-test gaat u ermee akkoord dat er een overeenkomst ontstaat tussen u en SMC en bent u gebonden aan de geldende Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullingen hierop.

1. Aansprakelijkheid

De DRA-test is slechts een hulpmiddel bij het vaststellen van het risico op decubitus. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan SMC verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een gekozen behandeling of het nalaten hiervan als gevolg van de uitkomst van de DRA-test.

2. Gebruik & Registratie

2.1 Voordat u gebruik kunt maken van de DRA moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U moet een gebruikersaccount aanmaken. Dit kunt u doen via de website van SMC. 2.2  U stemt ermee in en garandeert dat: U correcte informatie invoert over de persoon waarop de DRA betrekking heeft bij het gebruik van de DRA.

3. Duur & Beëindiging

3.1 Deze overeenkomst gaat in op de dag waarop u een gebruikersaccount aanmaakt en zich registreert op de website van SMC t.b.v. de DRA. 3.2 SMC mag de overeenkomst met u beëindigen en uw account sluiten door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan het door u gebruikte emailadres bij registratie met in achtneming van een termijn van ten minste zeven werkdagen. 3.3 SMC mag de overeenkomst met u te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen en uw account sluiten zonder dat kennisgeving of in gebreke stelling is vereist indien u zich niet houdt aan de geldende Algemene Voorwaarden. 3.4 U mag de overeenkomst te allen tijde en zonder opgaaf van reden beëindigen en uw gebruikersaccount opheffen door een email te sturen naar: unsubscribe@smartmattress.nl

4. Eigendomsrechten

Auteursrechten en overige intellectuele en/ of andere soorten eigendomsrechten in de DRA, inclusief afbeeldingen, logo’s enz. zijn eigendom van SMC en/ of haar leveranciers. Alle rechten die niet specifiek benoemd worden in deze voorwaarden rusten bij SMC en/ of haar leveranciers. 4.1 Door gebruik te maken van de DRA verleent u SMC toestemming gebruik te maken van de door u aangeleverde data. Deze toestemming geldt wereldwijd, is permanent en niet herroepbaar.

5. Privacybepaling

SMC verzamelt en gebruikt de door u ingevoerde naam, instellingsnaam, adresgegevens, functie, emailadres en andere informatie die u invoert. 5.1 SMC gebruikt deze informatie om voor u een DRA te maken en u in staat te stellen optimaal te kunnen anticiperen op een decubitus risico bij uzelf of de persoon over wie u de gegevens invoert. 5.2 SMC bewaart, aggregeert en gebruikt deze informatie en de door u hieraan gekoppelde data verder in geanonimiseerde vorm t.b.v. onderzoeksdoeleinden en verbetering van haar diensten. 5.3 SMC zal aan niemand anders toestemming voor toegang tot uw informatie geven, tenzij SMC hiertoe rechtelijk en uitdrukkelijk bevolen wordt in het kader van een behoorlijke rechtsgang.

6. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en enige geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de DRA, de door een gebruiker gegenereerde data of andersoortig gebruik zijn onderworpen aan het recht van de lidstaat van de Europese Unie waar SMC gevestigd is of haar dienst aanbiedt. 6.1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door een rechtbank in het land waar SMC gevestigd is of haar dienst aanbiedt.